O NAMA

- Preduzeće »ŠUMA PLAN«doo Čelinac osnovano je u januaru 2005.godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod brojem 1-14818-00 kod Osnovnog suda u Banjaluci. Potvrdu o registraciji - JIB broj možete preuzeti ovdje , PIB broj možete preuzeti ovdje.

- Osnivači i vlasnici preduzeća su:TOPIĆ (VASILIJA) DUŠKO dipl. inž. šumarstvaŠAJINOVIĆ (OBRAD) STEVO dipl. inž. šumarstva

- Preduzeće ima stalno zaposlenih 8 (osam) radnika (sa VSS 7 radnika i 1 sa SSS ) i 2 (dva) stalna stručna saradnika (ugovor o dopunskom radu) koji su specijalisti za poslove gazdovanja i planiranja u šumarstvu kao i za poslove standardizacije,normativa,kalkulacija i šumarske industrije.

- Preduzeće angažuje oko 40 povremenih radnika u periodu mart-oktobar,od kojih je preko 60% sa VSS i 3-5  radnika koji posjeduju razna specijalistička znanja iz oblasti projektovanja u šumarstvu i geodetskim poslovima.

- Preduzeće posjeduje licencu za projektovanje u šumarstvu (br.04-332-2479/05) izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i licencu br. 06-26-261/06 izdatu od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, te licencu za izradu projekata niskogradnje – šumske komunikacije br. 2812/06, izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

- Preduzeće posjeduje Certifikat usklađenost sa standardima ISO 9001:2000 za oblast- Planiranje i projektovanje razvoja u šumarstvu, lovstvu i ostalim biotehničkim djelatnostima  br. 75.100.50129 od strane certifikacijske kuće TUV Rheinland InterCert doo.


Preduzeće se bavi:

- Izradom šumsko-privrednih osnova (za državne šume, privatne šume, vojne šume, nacionalne parkove, šume posebne namjene i dr.)
- Izradom lovno-privrednih osnova i drugih prjekata iz oblasti lovstva kao što su: projektovanje lovišta, lovnih objekata, studija održivosti lovišta i dr.

- Projektovanjem šumskih komunikacija (šumsko kamionskih puteva, mostova, traktorskih vlaka i dr). Izrade studija opravdavosti otvaranja šuma primarnom i sekundarnom mrežom šumkih puteva.

- Projektovanjem parkova, zašitnih šuma, šuma sa posebnom namjenom, zelenih površina oko stambenih objekata, fabrika itd, zaštitnih zelenih pojasa oko autoputeva i ostalih saobraćajnica,

- Izradom projekata iz oblasti ekologije, zaštite šuma, zaštite prirode i čovjekove okoline.

- Pored poslova iz oblasti projektovanja preduzeće se bavi i drugim poslovima kao sto su:

- Uzgoj šuma (priprema terena za pošumljavanje, njega i zaštita šuma),

- Radovi na poslovima eksploatacije šuma, sječa i izvoz drvnih sortimenata,

- Hortikultura (proizvodnja sadnica i sadnog materijala, podizanje parkova, drvoreda, održavanje zelelenih površina i sl.)Referens lista:

- Preduzeće je u toku 2005. godine radilo na poslovima prikupljanja taksacionih podataka i izradi šumskoprivrednih osnova za državne, privatne šume u opštinama: Šekovići, Kotor Varoš, Višegrad, Nevesinje, Gacko, Bosanski Brod,Jezero,Ribnik, Petrovo i Han Pijesak, a u 2006. godini za opštine: Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Pelagićevo, Šamac, Teslić, a 2007 i 2008. godine za opštine Trebinje, Ljubinje Srebrenica, Berkovići, Modriča, Srbac, Donji Žabar.

- Rad na provođenju druge državne inventure šuma BiH za Republiku Srpsku koja se radi u 2007, 2008. i 2009.-oj godini. (Digitalizacija karata i izrada lokacija tačaka premjera u GIS projektu ArcGis 9, prikupljane terenskih podataka i unos istih u odgovarajući server)

- Nadzor nad izradom šumskogospodarskih osnova za privatne šume Tuzlanskog kantona.

- Izradu šumskoprivrednih osnova za državne šume u Crnoj Gori za GJ »Župa Pivska«, »Planina Pivska«, »Voloder«, »Potkovač«, »Duga Crnovrh« i »Javorak Vojnik« u 2007/08 te G.J. »Župa-Štitova«, »Bijela gora«, »Vojnik-Brezna« i Bijela gora« u 2009. godini.

- Izradu Cost-benefit analize opravdanosti izdvajanja Prokletija za peti Nacionalni park Crne Gore.

- Pored navedenih poslova preduzeće je radilo na poslovima projektovanja šumskih komunikacija, pružanje geodetskih usluga u oblasti šumarstava kao i pružanje konsalting usluga u oblasti ekologije i zaštite šuma, projektovanja gradskog zelenila, izrada tehničke dokumentacije o opravdanosti krčenja šuma i dr.

- Navedeni poslovi su rađeni na području Bosne i Hercegovine odnosno za opštine koje su naprijed navedene, preduzeća iz javnog sektora šumarstva i privatna preduzeća za pružanja usluga u oblasti uzgoja, zaštite i eksploatisanja šuma te na teritoriji republike Crne Gore za Upravu za šume Crne Gore i Ministarstvo turizma i zaštitu životne sredine Crne Gore.
- Sve završene šumskoprivredne osnove su usvojene od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u skladu sa članom 33. Zakona o šumama R.S. br.66/03 i pravilnika o elementima i sadržaju ŠPO br.25/94, kao i od nadležnih opštinskih organa za svaku opštinu posebno, te nadležnih Ministarstava Vlade Crne Gore.

- Na navedenim poslovima angažuje se referentno stručno osoblje koje posjeduje potrebne licence.

- Izrada šumsko-privrednih osnova i drugih projekata rađena je po naučno-stručnoj metodologiji koju je usvojila praksa i zakonska regulative kao i potrebe šumarstva i šumarske privrede u BiH i drugim evropskim zemljama.

- U metodologiji izrade osnova korištena su sva dostignuta inventarisanja šume metodom uzorka na bazi matematičko-statističkih dostignuća i iskustava kao i dostignuća u oblasti kartiranja.Iskustva stalno zaoslenih radnika i stručnih saradnika:

- Glavni projektanti i rukovodioci na izradi nekoliko desetina šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume u Bosni i Hercegovini i Srbiji i području bivše Jugoslavije.

- Izrada mnogih operatvnih-izvedbenih projekata iz oblasti eksploatacije,uzgoja i zaštite šume.

- Izrada projekta EKO-zone »PARK ŠUMA« Gozna za koji postoje mjerodavna međunarodna sajamska priznanja.

- Izrada velikog broja finansijsko-proizvodnih planova u šumarskim preduzećima u BIH.

- Izrada normativa i kalkulacija u oblasti šumarstva.

- Poslovi upravljanja i planiranja u oblasti drvne industrije.

- Poslovi sudskog vještačenja u sporovima iz oblasti šumarstva i drvne industrije

- Učešće u timovima za restrukturiranje i vlasničku transformaciju u oblasti šumarstva kao i implementaciji transformacije vlasništva u više Šumskih gazdinstava.

- Digitalizacija karata pomoću GIS tehnologija za potrebe opština i Šumskih Gazdinstava.

- Projektovanje šumskih puteva i studija opravdanosti otvaranja šumskih područja.

- Izrada Cost-benefit analiza,

- Izrada projekata i analiza gradskog zelenila,

- Iskustva na projektovanju i radovima u šumarstvu na području Afrike i Azije (Gabon, Liberija, Libija i Iran).

- Iskustva iz oblasti pedoloških i tipoloških kartiranja šumske vegetacije i šumskog zemljišta.

- Iskustva iz oblasti administracije i zakonskih procedura u oblasti šumarstva i drvne industrije.

- Iskustva rukovođenja u šumaskoj privredi zaključno sa nivoom direktora preduzeća.Oprema:

- Preduzeće posjeduje preko 20 (dvadeset) kompleta opreme koja je potrebna za terenska-taksaciona prikupljanja podataka (Verteksi, GPS, busole, pantljike, prečnice, visinomjeri, svrdla za mjerenje prirasta, relaskopi)

- Oprema za projektovanje šumskih komunikacija.( Totalna stanica i ostala prateća oprema)

- Više savremenih računara.

- Softver za obradu taksacionih podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za privatne i državne šume

- Gis programe ( ArchWiev 9, MapInfo Professional 9.0, Autodesk Map 6)

- Program za izradu finansijsko-proizvodnih planova i operativno-izvedbenih projekata.

- Programe za izradu projekata šumskih komunikacija,karata i sl.

- Terenska vozila i opremu.Napomena:

- Firma je na svim poslovima koje radi i koje će raditi u budućnosti otvorena za sve vidove saradnje i partnerskih odnosa sa naučnim i projektnim organizacijama i pojedincima na bazi zajedničkih interesa.

- Preduzeće«ŠUMA PLAN« doo je otvorena i ima stručne i poslovne kapacitete za saradnju,posebno sa projektnim organizacijama koje se bave projektovanjem u šumarstvu,prostornim planiranjem,zaštitom životne sredine i ekonomsko-finansijskim analizama.Sertifikati

Nacrt plana razvoja šuma za šumsko područje Rožaje 2020 - 2029

-Karta funkcija šuma SP Rožaje

-Karta namjena šuma SP Rožaje